Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

khoagdtc@hpu2.edu.vn

Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Lý luận và PPDH bộ môn Giáo dục thể chất

https://hpu2.edu.vn/vi-VN/hpu2-bai-viet/dao-tao/de-an-mo-nganh-dao-tao-trinh-do-thac-si-ly-luan-va-ppdh-bo-mon-giao-duc-the-chat?mID=307Tags:


Bài viết khác