Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

khoagdtc@hpu2.edu.vn

Triển khai công việc liên quan đến đánh giá KLTN và thi học phần TTKLTN cho sinh viên khóa 43

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA GDTC

TRIỂN KHAI

KẾ HOẠCH HỌC, THI CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ KLTN VÀ BẢO VỆ

KLTN CHO SINH VIÊN KHÓA 43

 

1. Bồi dưỡng và kiểm tra modul2,3 phục vụ chương trình GDPT 2021
- Thời gian: ngày 21,22,24/5/2021
- Hình thức: Trực tuyến trên LMS
- Phân công nhiệm vụ: GV Nguyễn Xuân Đoàn
2. Bảo vệ khóa luận
- Thời gian: ngày 26/5/2021
- Hình thức: Trực tuyến trên LMS
- Phân công nhiệm vụ:
2.1. Cô Hà Minh Dịu: Thư ký chung
+ Hướng dẫn sinh viên làm đơn xin bảo vệ KLTN theo phụ lục 1 trong
hướng dẫn số 220 ngày 14/5/2021 của nhà trường. Sinh viên gửi một bản mềm
và một bản chụp dưới dạng file ảnh có chữ ký (hoàn thành trong ngày
18/5/2021).
+ Căn cứ hướng dẫn số 220 để xây dựng kế hoạch BVKL và hồ sơ bảo vệ
KLTN (hoàn thành trong ngày 20/5/2021).
+ Đôn đốc sinh viên nộp KLTN lên hệ thống LMS trước ngày 20/5/2021
(file PDF).
+ Tập hợp hồ sơ sau bảo vệ và bảng điểm nộp lại cho Cô Tân.
2.2. Cô Dương Thị Trang, Cô Lê Thị Ngọc Mai
Đi tập huấn về hệ thống LMS phục vụ BVKLTN xong trao đổi với thầy
Đoàn để có kế hoạch tập huấn chuyên môn.
2.3. Thầy Nguyễn Xuân Đoàn
Xin lại danh sách HĐ đánh giá KLTN.
Triển khai các công việc tới các đầu mối công việc và các thầy cô còn lại
trong khoa (nếu cần).
2.4. Cô Nghiêm Thị Minh Tân
- Phối hợp viện CNTT tạo lớp LMS
- Cung cấp điểm tích lũy cho Cô Dịu để làm lí lịch khoa học.

2.5. Thầy cô hướng dẫn nộp bản nhận xét hướng dẫn (giới thiệu) cho cô
Dịu trước ngày 20/5/2021.
3. Thi 02 học phần thay thế KLTN
- Thời gian: ngày 27,28/5/2021
- Hình thức:
- Phân công nhiệm vụ:
3.1. Cô Nghiêm Thị Minh Tân
- Tổ chức thi
- Phân công cán bộ coi thi
* Lưu ý: Cô Nguyễn Thu Thủy cố vấn học tập thông báo cho sinh viên
khóa 43 kế hoạch này.

Tags:


Bài viết khác